Webshop Keurmerk
Al meer dan 10 jaar ervaring
Voor Particulieren en Bedrijven
De ballonnenspecialist uit de Zaanstreek!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle leveringen van goederen van Balloonzone en alle door Balloonzone verrichte diensten.
1.2 Een algemene verwijzing door de opdrachtgever, die deze condities accepteert door het simpele feit van het verlenen zijner opdracht, naar zijn voorwaarden, wordt door Balloonzone niet aanvaard en wordt schriftelijk van de hand gewezen.
1.3 De ondertekening van de offerte en/of de betaling van de opdracht wordt door Balloonzone ook gezien als acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.4 Balloonzone garandeert dat het geleverde product en/of dienst beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes gemaakt door Balloonzone zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke aanpassing.
2.2 Offertes van Balloonzone mogen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Balloonzone, niet inzichtelijk worden gemaakt aan derde partijen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle genoemde prijzen in de door Balloonzone gemaakte offerte zijn geldend voor de vermelde vervaldatum.

Artikel 4. Levertijd
4.1 De levertijden worden in overleg met de klant vastgesteld, bij de levering van ballondecoratie op locatie is de geplande tijd inclusief een marge van 60 minuten.
4.2 Levertijden van bedrukte ballonnen zijn vastgesteld op 2 werkweken tenzij anders overeengekomen.
4.3 Bestellingen gedaan in onze online webwinkel, worden indien voor 15.00 uur besteld op werkdagen, dezelfde dag verstuurd, mits de artikelen voorradig zijn.

Artikel 5. Levering
5.1 Meer- of minderleveringen van 10% zijn toegestaan.
5.2 Na ontvangst van de ballondecoratie gaat het risico van beschadiging over op de koper.
5.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.4 In het kader van de koop op afstand zal Balloonzone bestellingen tenminste binnen 3 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5.5 Aan de leveringsplicht van Balloonzone zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Balloonzone geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
5.6 Alle op onze internet websites genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Risico en eigendomsovergang
6.1 Direct nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 4, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor hem of voor derden mocht ontstaan onverminderd het gestelde in artikel 4.
6.2 Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 5, gaat de eigendom van de goederen eerst op de koper over, zodra al hetgeen ter zake van deze goederen door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele kosten en rente, is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

Artikel 7. Prijzen
7.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
7.2 Alle prijzen op onze internet websites en andere promotie uitingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 Alle prijzen op de internet websites en andere promotie uitingen zijn in EURO’s en inclusief of exclusief 21% BTW, dit staat duidelijk vermeld bij de prijs.

Artikel 8. Betaling
8.1 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling op voorhand te geschieden.
8.2 Elk beroep op verrekening zijdens onze opdrachtgever is uitgesloten.
8.3 Aftrek voor contante betaling is niet mogelijk.
8.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Balloonzone gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling aan hem een rente in rekening te brengen ad 6% boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V.
8.5 In afwijking van de bepalingen van artikel 43 van boek 6 van het B.W. zullen betalingen worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn opgegeven.
8.6 Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, waaronder niet begrepen de kosten van de met de incasso belaste raadsman, welke daarnaast ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 9. Verzending
9.1 Ongeacht de waarde van de zending bepaalt de verkoper de verzendingswijze.
In- en uitladingen van goederen zomede het vervoer geschieden buiten onze verantwoordelijkheid en zijn voor rekening en risico van onze opdrachtgever, behoudens voor zover dit door ons zelf verzorgd wordt met eigen auto's.

Artikel 10. Zichttermijn / herroepingsrecht
10.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Balloonzone heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Balloonzone. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Balloonzone er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
10.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
10.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
•    · diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
•    · goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
•    · goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
•    · voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
•    · audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
•    · de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Artikel 11. Reclame en aansprakelijkheid
11.1 Indien gebreken aan de zending niet onmiddellijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld, dient de opdrachtgever binnen 4 werkdagen na ontvangst van de zending de verkoper hierover schriftelijk te informeren.
11.2 Reclames na het verstrijken van de genoemde termijn worden niet geaccepteerd. Reclames worden nimmer erkend, indien het geleverde op enigerlei wijze door of namens opdrachtgever dan wel diens afnemer is gebruikt, verwerkt of bedrukt.
11.3 Gebreken, geconstateerd bij een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij of tot weigering van afname van het overige gedeelte van de partij.
11.4 Balloonzone is niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door ons geleverde decoratie en/of diensten.
11.5 Balloonzone is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruiken van de te bedrukken ontwerpen, in vorm van licentie, auteursrechten en eigendomsrechten in welke vorm dan ook.
11.6 Balloonzone is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesse, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen.
11.7 De opdrachtgever is gehouden Balloonzone te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse welke voor Balloonzone mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor Balloonzone niet aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.

Artikel 12. Bedrukking
12.1 In aanvulling op bovenstaande bepaling geldt voor bedrukte goederen het volgende:

•    · Voor fouten die ontstaan door onduidelijk schrift, kunnen door opdrachtgever geen reclames geldend worden gemaakt.
•    · Voor ballondruk geldt, dat deze niet te vergelijken is met andere bedrukkingsmethoden, zodat in dit geval ten aanzien van de drukkwaliteit geen reclames erkend worden.
•    · Alle al dan niet op verzoek van opdrachtgever door of in opdracht van Balloonzone gemaakte ontwerpen, cliche's e.d. blijven het eigendom van verkoper.
•    · Ballon bedrukkingen worden uitgevoerd na goedkeuring van de proefdruk, hierna geldt de in artikel 4 genoemde levertijd.

Artikel 13. Gegevensbeheer
13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Balloonzone, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Balloonzone. Balloonzone houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
13.2 Balloonzone respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
13.3 Balloonzone maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 14. Garantie
14.1 Balloonzone garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
14.2 De garantietermijn van Balloonzone komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Balloonzone is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
14.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Balloonzone) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Balloonzone. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Balloonzone schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
14.4 Indien klachten van de afnemer door Balloonzone gegrond worden bevonden, zal Balloonzone naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Balloonzone en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Balloonzone) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Balloonzone gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Balloonzone voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
14.5 Balloonzone is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
14.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Balloonzone in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Balloonzone en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 15. Aanbiedingen
15.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
15.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Balloonzone zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
15.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Balloonzone slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
15.4 Aanbiedingen van Balloonzone gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
15.5 Lidmaatschap aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, voor verenigingen, stichtingen of andere organisaties, zijn alleen geldig in de periode dat Balloonzone daadwerkelijk lid is van de betreffende organisatie. Balloonzone behoudt zich het recht de aanbieding binnen een termijn van 1 jaar na ontvangst van, de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken en de ontstaande prijsverschillen achteraf te verrekenen.
15.6 Balloonzone kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
15.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 16. Overeenkomst
16.1 Een overeenkomst tussen Balloonzone en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Balloonzone op haalbaarheid is beoordeeld.
16.2 Balloonzone behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 17. Afbeeldingen en specificaties
17.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Balloonzone gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Balloonzone is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
18.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Balloonzone alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
18.3 Balloonzone behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Balloonzone gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
18.4 Indien Balloonzone bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Aansprakelijkheid
19.1 Balloonzone is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
20.1 Eigendom van alle door Balloonzone aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Balloonzone zolang de afnemer de vorderingen van Balloonzone uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Balloonzone wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
20.2 De door Balloonzone geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
20.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
20.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Balloonzone of een door Balloonzone aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Balloonzone haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
20.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Balloonzone zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
20.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Balloonzone.

Artikel 21. Ontbinding
21.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
21.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten.
In deze gevallen is elke vordering, die wij ten laste van de opdrachtgever hebben of verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 22. Annulering
22.1 Meer- of minderleveringen van 10% zijn toegestaan. Na ontvangst van de decoratie gaat het risico van beschadiging over op de koper. Annuleringen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven. Balloonzone hanteert bij annulering van ballondecoraties en/of diensten de volgende percentages:
•    Tot 8 dagen voor uitvoerdatum: 15%
•    Tot 2 dagen voor uitvoerdatum: 75%
•    Binnen 2 dagen voor uitvoerdatum: 100%
22.2 Deze annuleringen zijn van toepassing op de levering van decoratie en/of diensten.
22.3 Bij specifieke klantenbestellingen waarvoor producten op maat worden gemaakt, of speciaal worden besteld (lopers, extern ingehuurde materialen) is bij annulering 100% van het orderbedrag opeisbaar.
22.4 Bij het gebruik van bedrukte ballonnen is bij annulering 100% van het orderbedrag opeisbaar.

Artikel 23. Geschillen
23.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, zullen met uitsluiting van ieder ander onderworpen zijn aan het oordeel van de kantonrechter of rechtbank. Het Nederlands recht is van toepassing.

Al onze ballonnen zijn gemaakt van milieuvriendelijke producten

Balloonzone werkt milieuvriendelijk
Balloonzone is een verantwoordelijk ondernemend ballonnenbedrijf en is gaat bewust om met ballonne

Meer weten over onze ballonnen?

Bel ons

Wij helpen u graag!

075 - 642 80 30

E-mail

Stuur ons een email

[email protected]

Social media

Socials

Balloonzone

Kleine Tocht 34
1507 CA
Zaandam Bekijk op Google Maps

NL 8601.47.460.B01
75113171